Официални правила

Чл. 1. Организатор

1. Промоционалната кампания на Bison по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе” 24, представлявано от управителя Александрина Димитрова Маринова.

2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: http://ub-promo.com/

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: http://ub-promo.com/

4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти

Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, които са обозначени с рекламните материали на Кампанията.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията

Кампанията стартира на 15 май 2023 г. и продължава до 15 юли 2023 г., включително.

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта http://ub-promo.com/

Чл. 4. Право на участие

В Кампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15 май 2023 г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

– Закупило е продукт/продукти с марка Bison на минимална стойност от 9,99 лв. /девет лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, независимо от неговия/техния вид, размер и опаковка,от участващите обекти, упоменати в чл. 2 на настоящите правила.

– Регистрирало се е на http://ub-promo.com/, като регистрацията включва: посочване на две имена, имейл адрес и телефон;

– Посочване на номер на касова бележка за направена покупка и качване на снимка на касовата бележка.

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Чл. 5. Участващи продукти

1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Bison независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 15 май 2023 г. до 15 юли 2023 г.

3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/продукти с марка Bison на минимална стойност от 9,99 лв /девет лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, независимо от неговия/техния вид, размер и опаковка от участващите обекти, посочени в чл.2 от настоящите Официални Правила, има право да се регистрира на сайта http://ub-promo.com/, като следва стъпките, описани в чл. 4 по-горе и по този начин може да участва за спечелването на една от следните награди: комплект от продукти, състоящ се от описаните в чл. 8 по-долу съставни части, велосипед или футболна маса.

Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация. В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените задължителни полета, което не може да го допусне до регистрация.

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

За всяка извършена покупка на участващ/и продукт/и, за която има отделна касова бележка, участникът е необходимо отново да изпълни стъпките на чл. 4 по-горе, а именно: да въведе две имена, имейл адрес и телефон, както и да посочи номер на касова бележка за направена покупка и да качи на снимка на касовата бележка. За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях. В платформата няма да бъдат допускани за участие касови бележки с едни и същи номера, както и касови бележки, от които не е видно търговския обект и датата на закупуване.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в Кампанията с различни касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Чл. 6.1. Печеливши участници

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез система на случаен принцип на 21.07.2023г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената дата за теглене на печелившите участници се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.

Телефонните номера на печелившите участници ще бъдат публикувани на http://ub-promo.com/ в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Чл. 7. Ограничения

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) регистрирането на повече от един път на един и същ номер от касов бон; в) при несъответствие между посочен код на касова бележка и кода на същата касова бележка от качената й снимка; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Кампанията.

В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки и след като наградата е била предадена на печеливш участник, който е нарушил правилата, той трябва да я върне, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в системата, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания и които са извън неговия контрол. 

Печелившият участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

Чл. 8. Награди

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл. 2 по-горе,  са:

1. 20 /двадесет/ броя комплекти, включващи по 1бр. от изброените продукти по долу:

  • BISON

2. 1 /един/ брой брандирана футболна маса BISON

3. 1/един/ брой велосипед DRAG

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Чл. 9. Лични данни

„Орбико България” ЕООД като организатор се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за защита на личните данни.

Информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за защитата на лични данни на следния електронен адрес: https://ub-promo.com/privacy-policy/

Чл. 10. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на  http://ub-promo.com/

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.